ผลของ CaSO4 , CaCl2 และ Solubor ต่อผลผลิตและคุณภาพของผลมังคุด

Last updated: 20 ก.ค. 2563  |  2630 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลของ  CaSO4 , CaCl2 และ Solubor ต่อผลผลิตและคุณภาพของผลมังคุด

บทคัดย่อ
 
ผลของ CaSO4 , CaCl2 และ Solubor ต่อผลผลิตและคุณภาพของผลมังคุด
       ณ อาคารปฏิบัติการเห็ด แผนกพืชผัก คณะวิชาพืชศาสตร์ และสวนมังคุดแปลงทดสอบ (แปลงนอก-ฝั่งตึกเห็ด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2547 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2547 รวมระยะเวลา 46 วัน วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) แบ่งออกเป็ น 9 ทรีตเมนต์ 5 ซ้า คือ ทรีตเมนต์ที่ 1 control ต้นที่ 7,19,31,36,43 ทรีตเมนต์ที่ 2 ใส่ยิบซัม (CaSO4) 8 กก./ต้น ต้นที่ 1,2,3,4,5 ทรีตเมนต์ที่ 3 ใส่ยิบซัม (CaSO4) 4 กก./ต้น ต้นที่ 6,9,10,11,12 ทรีตเมนต์ที่ 4 ใส่ยิบซัม (CaSO4) 8 กก./ต้น+ ฉีดพ่น2%CaCl2 ต้นที่ 13,14,15,16,17 ทรีตเมนต์ที่ 5 ใส่ยิบซัม (CaSO4) 8 กก./ต้น+ ฉีดพ่น 2%CaCl2+ฉีดพ่น 0.15%Solubor ต้นที่ 8,18,20,21,22 ทรีตเมนต์ที่ 6 ใส่ยิบซัม (CaSO4) 8 กก./ต้น+ ฉีดพ่น 0.15%Solubor ต้นที่ 23,24,25,26,27 ทรีตเมนต์ที่ 7 ใส่ยิบซัม (CaSO4) 4 กก./ต้น+ฉีดพ่น 2%CaCl2 ต้นที่ 28,29,30,32,33 ทรีตเมนต์ที่ 8 ใส่ยิบซัม (CaSO4) 4 กก./ต้น+ ฉีดพ่น 2%CaCl2+ฉีดพ่น0.15%Solubor ต้นที่ 34,35,37,38,39 ทรีตเมนต์ที่ 9 ใส่ยิบซัม (CaSO4) 4 กก./ต้น+ ฉีดพ่น 0.15%Solubor ต้นที่ 40,41,42,44,45 จากผลการทดลองพบว่าจา นวนและน้า หนักผลปกติทุกระดับ การใช้สารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในผลขนาด L และ S แต่ผลขนาด M มีความแตกต่างกันทางสถิติ จา นวนและน้า หนักผลก้นจีบในผลขนาด L , M , S ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่น้าหนักผลก้นจีบขนาดผล M มีความแตกต่างกันทางสถิติ จา นวนและน้า หนักผลแตกในผล ขนาด L และ M ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ การเกิดเนื้อแก้วในผลขนาด L มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อัตราการเกิดผลยางไหลทุกขนาดผลและทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ความหนาเปลือกทุกขนาดผลและทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปริมาณ Soluble solids และปริมาณกรดทุกขนาดผลและทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

โดย
นายวศัน สมบัติสวัสดิ์
นางสาววณี แดงจันทร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลจันทบุรี
 

Powered by MakeWebEasy.com